Απολογισμός Πεπραγμένων του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. για το έτος 2018

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παπάγου- Χολαργού. Διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκροτείται από

Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό

Τμήματα Προσχολικής Αγωγής: 7 Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Τμήμα ΚΑΠΗ

Τμήμα Υγειονομικό

Το 2018 το προσωπικό του ΔΟΚΜΕΠΑ αριθμούσε 98 άτομα μόνιμοι υπάλληλοι, Εποχικοί (ΙΔΟΧ) και ΕΣΠΑ. Επίσης με σύμβαση έργου 1 παιδοψυχολόγος και 1 παιδίατρος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Βασικός στόχος είναι πάντα η εξοικονόμηση πόρων με περιστολή των δαπανών.

Ο ΔΟΚΜΕΠΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης -οικονομικής διαχείρισης, συντάσσει Ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης οι οποίοι ελέγχονται από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών.

Στις αρχές κάθε χρόνου το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους ο οποίος αποστέλλεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με απόφαση του το ΔΣ εγκρίνει τις τριμηνιαίες καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού οι οποίες αναρτώνται στο Διαύγεια.

Κάθε μήνα αποστέλλονται στατιστικά στοιχεία προς την ΕΕΤΑΑ και στον κόμβο διαλειτουργικότητας  η συνοπτική κατάσταση εσόδων – εξόδων για το έτος 2018 έχει ως εξής :

Έσοδα το έτος 2018          3.169,808,67

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ          678.385,62

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΔΗΜΟ         1.334.146,40

ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 307.170,45

ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ        305.157,28

ΕΣΟΔΑ ΚΑΠΗ           29.767,50

ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑθ.       9.654,16

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ         490.027,26

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 15.000

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ METROPOLITAN ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ: 500

Έξοδα:           2.757.872,88

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ      1.667.742,19

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 80.666,50

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  112.651,54

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 43.512,84

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 149.011,64

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.627,39

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ)        685.032,89

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: 2892,10

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: 1735,79

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31-12-2018: 411935,79

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των  δομών με το μικρότερο δυνατό κόστος, κατά τη διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες για έργα και επενδύσεις:

ΝΕΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ενταχθήκαμε  στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας». Αιτηθήκαμε και εγκρίθηκε ποσό χρηματοδότησης  50.000€ (Πρόσκληση από ΕΕΤΑΑ-χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Αιτηθήκαμε  ποσό χρηματοδότησης 249.623, 32€ από το πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: Ξεκίνησε η προεργασία για την ένταξη μας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Αιτηθήκαμε ποσό χρηματοδότησης 69.985,60€ από την Περιφέρεια Αττικής-συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επίσης

∆ιεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών σχετικά µε τη συµµετοχή του Νοµικού Προσώπου στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής ζωής» (ΕΣΠΑ) σχολικού έτους 2018- 2019 µε τη συµµετοχή των Παιδικών Σταθµών. Επικοινωνία, συνεργασία µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α και συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράµµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

∆ιεξαγωγή & ολοκλήρωση διαδικασίας για την υλοποίηση προγράµµατος θαλάσσιων µπάνιων µε επιδότηση (συνεισφορά Ν.Π.) σε μέλη του ΚΑΠΗ και Δημότες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο- Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής. Περιλαμβάνει πρωτόκολλα ασκήσεων που απευθύνονται σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΤΩΣΕΩΝ OTAGO πρωτοποριακή δραστηριότητα πρόληψης υγείας πραγματοποιείται με την εποπτεία του Γραφείου Προαγωγής Υγείας του Υγειονομικού Τμήματος Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α

ΑΠΛΩΜΑ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΠΟΥΓΑΔΑΣ μια διεθνής εικαστική δράση, η οποία πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο με ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την οργανωτική επιτροπή η οποία εδρεύει στη Γαλλία. Συμμετέχουμε όλοι Παιδιά, παιδαγωγοί, γονείς των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, μέλη του Καπή , κοινωνικοί λειτουργοί μαζί με τη Διοίκηση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας Παπάγου-Χολαργού

Επίσης βήματα ζωής, ανοιχτές τάξεις, Διαγενεακά πρόγραμματα.

Συμμετέχουμε σε Εθελοντικές Δράσεις με τη στήριξη συλλόγων όπως Η ΑΓΚΑΛΙΑ, Η ΠΙΣΤΗ, MAKE A WISH, ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ .

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο τομέας αυτός αναφέρεται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Το 2018 οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί φιλοξένησαν 581 παιδιά ( 293 νέες εγγραφές και 288 επανεγγραφές), εκ των οποίων τα 194 εγγράφηκαν μέσω ΕΣΠΑ

Οι παιδικοί μας σταθμοί υποστηρίζονται από ψυχολόγο και παιδίατρο οι οποίοι επισκέπτονται κάθε εβδομάδα όλους τους παιδικούς σταθμούς.

Οι μικροί μας φιλοξενούμενοι παίρνουν 3 γεύματα ημερησίως. Στόχος μας εξ αρχής ήταν να παρέχουμε στα παιδιά μας την καλύτερη δυνατή διατροφή, με ποιότητα και την υγιεινή των τροφίμων των Παιδικών Σταθμών. Το διαιτολόγιο των Παιδικών μας Σταθμών σήμερα είναι το καλύτερο δυνατό.

Σήμερα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας υπηρετούν, Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, Μάγειροι και Βοηθητικών Εργασιών. Το προσωπικό συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια συνέδρια ημερίδες , ενώ η πλειοψηφία κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Εφαρμόζονται παιδαγωγικά προγράμματα διαφορετικών πλαισίων, θεατρικές παραστάσεις και βιωματικές δραστηριότητες,

Επίσης διοργανώνονται εκδηλώσεις και εορτές με ή μη συμμετοχή γονέων, επισκέψεις μεγαλύτερων τάξεων σε εξωτερικούς χώρους

Τον Σεπτέμβριο του 2018 διοργανώσαμε την 2η Παραμυθούπολη στο μεγάλο πάρκο Παπάγου με πολύ μεγάλη επιτυχία η προέλευση ξεπέρασε τα 3.500 άτομα Τα Χριστούγεννα διοργανώθηκε η Γιορτή της σοκολάτας.

Κέντρο ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Οι υπηρεσίες των κέντρων απευθύνονται σε άντρες και γυναίκες άνω των 60 ετών. Στο Κ.Α.Π.Η Χολαργού το 2018 εξυπηρετήθηκαν 1200 άτομα.

Στο κυλικείο προσφέρονται καθημερινά δωρεάν καφές, τσάι και αναψυκτικά.

Για την ψυχαγωγία των μελών διοργανώνονται Εκδρομές ημερήσιες και πολυήμερες, εντός και εκτός Ελλάδος, Επισκέψεις σε μουσεία, Εορτασμοί, Θεατρικές Παραστάσεις, Επετειακοί Εορτασμοί, Εικαστικές Εκθέσεις, Επιστημονικές – ενημερωτικές ημερίδες, Διαλέξεις, Χριστουγεννιάτικο γεύμα αγάπης για μοναχικά μέλη,

Το 2018 προσφέρθηκαν από το ΔΟΚΜΕΠΑ  9 δωρεάν μεταβάσεις σε κοντινούς προορισμούς , πραγματοποιήθηκαν 3 δωρεάν εκδρομές σε Ναύπλιο, Λιχαδονήσια και Σοφικό Κορινθίας. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 5 επιδοτούμενες εκδηλώσεις ( βραδιά κάτω από τ΄αστέρια, πρωτομαγιά. Εορτασμός τρίτης ηλικίας κλπ)

Για την ενημέρωση των μελών σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ συντάσσεται τριμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο αποστέλλεται στα μέλη ταχυδρομικώς. Επίσης αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ΔΟΚΜΕΠΑ.

Λειτουργούν επίσης ομάδες Γυμναστικής, χορού, ζωγραφικής, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, θεατρική ομάδα, και βέβαια η Χορωδία του ΚΑΠΗ.

Από 2/7 έως 14/9/2018  πραγματοποιήθηκαν θαλάσσια μπάνια στις παραλίες Αυλάκι-Ζούμπερι-Λούτσα. Συμμετείχαν συνολικά 1004 άτομα.

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Έχει σαν στόχο την πρόληψη και την καλύτερη πρόσβαση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας του πολίτη .Στελεχώνεται από ∆ιοικητικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό. Απαρτίζεται από Γραφείο Προαγωγής Υγείας, Γραφείο Φυσικοθεραπείας, Δημοτικά Πολυιατρεία Παπάγου και Χολαργού. Στο ∆ηµοτικό Πολυιατρείο, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.

Το 2018 στελεχώθηκαν τα ιατρεία  με   νοσηλεύτριες καθώς και με μία μόνιμη ΔΕ Διοικητικού υπάλληλο.  Και εντάχθηκαν στο δυναμικό και των δυο Πολυιατρείων καινούργιοι εθελοντές ιατροί και επαγγελματίες υγεία (Παιδίατρος,  Γενικός Χειρουργός, Ψυχολόγος).

Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Δημοτικά Πολυιατρεία Παπάγου : 4.438 άτομα
  • Δημοτικά Πολυιατρεία Χολαργού: 4.073 άτομα
  • Η ομάδα των ψυχολόγων έχει διενεργήσει  συνεδρίες σε 85 άτομα.

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 1204 συνεδρίες  στο τμήμα φυσιοθεραπείας

Επίσης ολοκληρώθηκε ο τρίτος ετήσιος κύκλος και έγινε έναρξη του τέταρτου ετήσιου κύκλου για το  Πρόγραμμα   πρόληψης   πτώσεων  OTAGO  του   δικτύου PROFOUND  προς   τους   ηλικιωμένους,   με   δυο   ομάδες   ηλικιωμένων  (των δέκα ατόμων) που συμμετέχουν, με εβδομαδιαία συχνότητα.

Ολοκληρώθηκε  το πρόγραμμα Νοητικής και Σωματικής  Ενδυνάμωσης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μέχρι σήμερα, από το 2016 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα,  εκατό (100) άτομα έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Νοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης ενώ παράλληλα  φροντιστές ατόμων με άνοια, κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας που φροντίζουν ασθενή με άνοια, έχουν πάρει πληροφορίες για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν γίνει παραπομπές σε Κέντρα Ημέρας της Ελληνικής Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

Επιπλέον υπάρχει μία λίστα 200 ατόμων περίπου που θέλουν να το ξεκινήσουν για πρώτη φορά.

Όπως διαπιστώνεται από τον απολογισμό μας το 2018 ήταν για εμάς μια παραγωγική χρονιά. Ο Απολογισμός μας είναι αποτέλεσμα  συλλογικής δουλειάς που έγινε με συγκεκριμένο όραμα και στόχο: να δουλέψουμε με τον καλύτερο τρόπο και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα από όπου και εάν προέρχεται, προκειμένου να παράγουμε αποτέλεσμα στον τομέα ευθύνης μας.

Είμαστε ικανοποιημένοι για ότι  καταφέραμε.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους εργαζόμενους Χωρίς τη δική τους ακούραστη προσπάθεια, χωρίς την πίστη τους σε αυτό που κάνουμε, χωρίς τη δική τους ανεκτίμητη συμβολή και εργασία, θα ήταν αδύνατο να υλοποιήσουμε όσα μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει

Ευχαριστώ  τους εθελοντές γιατρούς των πολυιατρείων για την ανιδιοτελή προσφορά τους. Μια προσφορά που έχει πολλαπλασιαστική αξία όταν έχει ως αποδέκτη της το κοινωνικό σύνολο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε σε όλους τους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύονται ότι πολυτιμότερο έχουν, τα παιδιά τους, καθώς και στα μέλη του ΚΑΠΗ μας που είναι κοντά μας.

Επίσης ευχαριστώ  όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό .το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας, το γραφείο προγραμματισμού του δήμου, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου.

Θα συνεχίσουμε το 2019 με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή και διάθεση για συνεργασία.

Χρύσα Παρίση

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημοτική Σύμβουλος