Αργία των Τριών Ιεραρχών για τα σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα Ξένων γλωσσών

Αργία των Τριών Ιεραρχών
Αργία των Τριών Ιεραρχών
Αργία θα είναι η ημέρα των τριών Ιεραρχών όχι μόνο για τα σχολεία αλλά και για τα φροντιστήρια  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του Σχεδίου Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής.

Αναλυτικότερα  καταργήθηκε  η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) η οποία όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, και όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία :

« Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ 74/66 και κατά την Καθαρή Δευτέρα, την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17 Νοέμβρη και την 30 Ιανουαρίου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράμματος».