Εποχικό προσωπικό προσλαμβάνει ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού. Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Εποχικό προσωπικό.
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού πρόκειται να προβεί σε προσλήψεις έκτακτου εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών.

Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν 2

2 άτομα ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

και 22 άτομα  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο

μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και

ειδικότερα:

  1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

  1. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
  2. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:

  1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης), ή επίσημα έγγραφα (π.χ. έντυπο διαγραφής από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» λόγω απόλυσης, βεβαίωση απόλυσης με αναλυτικά στοιχεία εργοδότη), τα οποία θα αποδεικνύουν ότι είναι πρώην εργαζόμενοι επιχείρησης που ανήκει στους πληττόμενους κλάδους (ΚΑΔ) και έχουν καταστεί άνεργοι εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
  4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,

παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,

  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).