“ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο και αξιολογήστε το δήμο σας.

«Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση» από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την υποστήριξη της ΚΕΔΕ

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση» που θέτει τους Ελληνικούς Δήμους σε μια διαδικασία αυτό-αξιολόγησης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και προβάλει τους Δήμους της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια δύσκολη συγκυρία, λόγω της πανδημίας.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες του τελευταίου έτους και η άμεση ανταπόκριση των Δήμων στην πανδημία COVID-19 με πολλαπλές δράσεις για την ανακούφιση των πολιτών, καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η συμβολή της αυτοδιοίκησης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δημότες που επιθυμούν, μπορούν  να συμμετέχουν στην Έρευνα μέσω της ηλ. διεύθυνσης  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc6JuVB8isRsi8HxyT6JJgExqlQ7S_Sb59pIpcK6_HlwZpXQ/viewform?usp=sf_link.

να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο μέχρι τις 17:00 στις 30 Δεκεμβρίου 2020, αξιολογώντας τον Δήμο  ως προς τις Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης που αναφέρονται ακολούθως:

Αρχή  1 – Εκπροσώπηση, Συμμετοχή και Δίκαιη Διεξαγωγή Εκλογών

Αρχή  2 –  Ανταπόκριση

Αρχή  3 – Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα

Αρχή  4 – Προσβασιμότητα και Διαφάνεια

Αρχή  5 – Κανόνες Δικαίου

Αρχή  6 – Ηθική Συμπεριφορά

Αρχή  7 – Δεξιότητα και Ικανότητα

Αρχή  8 – Καινοτομία και  Δεκτικότητα στην Αλλαγή

Αρχή  9 – Βιωσιμότητα και Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός

Αρχή  10 – Χρηστή Δημοσιονομική Διαχείριση

Αρχή  11 – Ανθρώπινα δικαιώματα, Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Κοινωνική Συνοχή

Αρχή  12 – Λογοδοσία

Το επίπεδο της διακυβέρνησης θα εκτιμηθεί μέσω της διαδικασίας της συγκριτικής αξιολόγησης, η οποία θα παράσχει τις εξής πληροφορίες:

Περιγραφή των Αρχών Καλής Διακυβέρνησης και λίστα δραστηριοτήτων, οι οποίες κατά κανόνα βοηθούν το δήμο στην εφαρμογή των Αρχών αυτών

Ενότητα αυτο-αξιολόγησης, όπου οι δήμοι καλούνται να προσδιορίσουν το επίπεδο ωριμότητάς τους για κάθε Αρχή

Τα ερωτηματολόγια του Προγράμματος μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΙΤΑ (http://www.ita.org.gr).

Σημειώνεται ότι οι δράσεις και η ενημέρωση των Δήμων λόγω της πανδημίας COVID-19, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Λήξη Προγράμματος: 30 Δεκεμβρίου 2020

Τελετή Απονομής Σήματος: αρχές 2021