Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών από το Δήμο

Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους) για το έτος 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ.αριθ. 121/2020 απόφαση:

Εγκρίνει τη μείωση 50% ή την απαλλαγή των Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), κατοίκων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) για το έτος 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά ως ακολούθως:

Ειδικότερα η μείωση 50% ή η απαλλαγή στα τέλη καθαριότητας & φωτισμού αφορά στις παρακάτω κατηγορίες κατοίκων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού που κατοικούν σε οικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες), με τις προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά ως εξής:

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ με ένα (1) ή περισσότερα τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών + δύο έτη) ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών και έως την ηλικία των 27 ετών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό εισόδημα για το έτος 2019 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020)

– έως 12.000,00€ πλήρης απαλλαγή,

– έως 24.000,00€ μείωση 50%. Το ποσό του εισοδήματος προσαυξάνεται 10% για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών + δύο έτη) ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών και έως την ηλικία των 27 ετών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2019 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020)

– έως 18.000,00€ πλήρης απαλλαγή,

– έως 36.000,00€ μείωση 50%.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ με τέσσερα (4) τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών + δύο έτη) ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών και έως την ηλικία των 27 ετών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2019 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020)

– έως 21.000,00€ πλήρης απαλλαγή,

– έως 42.000,00€ μείωση 50% .

Για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα (4) τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, πλήρης απαλλαγή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς όριο εισοδημάτων από τόκους καταθέσεων.

ΑΠΟΡΟΙ: άτομα των οποίων το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2019 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020) ήταν έως 6.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος (άνεργος/η σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών + δύο έτη) ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών και έως την ηλικία των 27 ετών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία) και κατοικούν σε οικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έως 120τ.μ., μείωση 50%.

Δύναται να χορηγηθεί πλήρης απαλλαγή, σύμφωνα με τις ανωτέρω οικονομικές προϋποθέσεις, κατόπιν θετικής εισήγησης Κοινωνικού Λειτουργού του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας, ο οποίος θα πρέπει να διεξαγάγει κοινωνική έρευνα μετά από την συγκατάθεσή του ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών τελών:

– Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίζουν άδεια διαμονής των δικαιούχων και των προστατευόμενων μελών.