Δήμος Παπάγου Χολαργού: Πρόσληψη τριάντα έξι (36) σχολικών καθαριστών.

Δήμος Παπάγου Χολαργού
Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, ανακοινώνει την πρόσληψη 36 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων . Δείτε την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α ́138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α ́ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύουν,
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α ́ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν,
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α ́ 87), όπως ισχύουν,
  4. Την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ` αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΦΕΚ 3352/τ.Β ́/2021)», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3327τ./Β`/28-06-2022.
  5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/10519/20-7-2023 Εγκριτική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με το οποίο εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024,
  6. Το υπ ́αριθ. 61784/21-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024»,
  7. Την υπ ́αρ. πρωτ. 17436/26-07-2023 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 9. Την υπ ́ αριθμ. 111/26-7-2023 (ΑΔΑ: ΨΖ8ΠΩΞ1-312) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού,
  8. Τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Παπάγου Χολαργού, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

Για να κατεβάσετε  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ πατήστε εδώ