Δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω κορωνοιού

Η 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄ /11-03-2020), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση για τα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
  • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, για τη δημιουργική απασχόληση μαθητών 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Μέτρα για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  • Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

  • Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

Κοινότητα Παπάγου

α. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 1319)

β. Β. Κύπρου 67-69

γ. Γ. Παπακωνσταντίνου 4.