Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προκηρύσσει θέση διευθυντή στις Βρυξέλες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα προπαρασκευαστικά όργανά τους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στα μέλη και τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων πολιτικές και νομικές συμβουλές και υποστήριξη για τον συντονισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα, την επεξεργασία συμβιβασμών, επιβλέποντας καθώς και συμμετέχοντας σε όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την καλή προετοιμασία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Γενική Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης και Υπηρεσιών (DG ORG) είναι υπεύθυνη για την οργανωτική ανάπτυξη της ΓΓΣ και την παροχή βασικών υπηρεσιών υποστήριξης. Επί του παρόντος, η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από πέντε Διευθύνσεις (Ανθρώπινου Δυναμικού, Πρωτοκόλλου και Συνεδριάσεων, Κτιρίων και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, Οικονομικών, και Προστασίας και Ασφάλειας).

Η Διεύθυνση «Κτίρια και Υλικοτεχνική Υποστήριξη» (ORG.3) είναι υπεύθυνη για την παροχή των υλικών υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό) και των υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης (εξοπλισμό, μετακόμιση, μεταφορές) που επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, τα όργανά του και τη ΓΓΣ να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε όλες τις καταστάσεις και περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων καταστάσεων επείγουσας ανάγκης και κρίσης. Η ORG.3 είναι υπεύθυνη για ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 42 εκατ. €, καθώς και για σημαντικό αριθμό συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, και πρέπει να εξασφαλίζει την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Η Διεύθυνση αποτελείται επί του παρόντος από τρεις μονάδες που ασχολούνται αντιστοίχως με τα κτίρια (κτιριακή πολιτική και περιβαλλοντική διαχείριση, τεχνική διαχείριση και μηχανική, λειτουργίες και γενική συντήρηση), την υλικοτεχνική υποστήριξη (εξοπλισμός και λειτουργίες, υπηρεσίες μεταφορών) και τα οικονομικά (εκτέλεση του προϋπολογισμού και δημόσιες συμβάσεις).

Τι προσφέρουμε

Η θέση του Διευθυντή της ORG.3 είναι μια δύσκολη θέση σε ένα πολιτικά ενδιαφέρον και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον. Ο Διευθυντής της ORG.3 ηγείται μιας ομάδας άνω των 150 μελών του προσωπικού από όλες τις ομάδες καθηκόντων, τα οποία υποστηρίζονται από σημαντικό αριθμό εξωτερικών αναδόχων σε πολύ διαφορετικούς τομείς (καθαριότητα, τεχνικές θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες, κατασκευές). Θα είστε αρμόδιος για τις λειτουργικές, στρατηγικές και οικονομικές πτυχές του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.

Υπό την αιγίδα του Γενικού Διευθυντή θα διοικείτε τη Διεύθυνσή σας και τους πόρους της με επαγγελματισμό, θα οργανώνετε τις δραστηριότητές της και θα στηρίζετε και θα ενεργοποιείτε το προσωπικό, προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο του. Θα εξασφαλίζετε την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η Διεύθυνση, καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία τόσο εντός της συγκεκριμένης Διεύθυνσης όσο και με το σύνολο της Γενικής Διεύθυνσης και τις λοιπές υπηρεσίες της ΓΓΣ.

Θα παρέχετε στρατηγική καθοδήγηση και θα αναπτύσσετε πολιτικές, έννοιες και καινοτόμες λύσεις για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης. Θα προωθείτε πρωτοβουλίες και πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας της ΓΓΣ. Θα παρέχετε επαγγελματικές συμβουλές στο ανώτατο επίπεδο σχετικά με την κτιριακή και περιβαλλοντική πολιτική του Συμβουλίου, καθώς και σχετικά με τεχνικές επιλογές με υψηλό δημοσιονομικό αντίκτυπο, και θα διασφαλίζετε τη χρηστή διαχείριση και την υπεύθυνη υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης.

Θα είστε υπεύθυνος για τη συνεργασία με εξωτερικούς φορείς σε θέματα πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, θα κληθείτε ιδίως να εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με τις αρχές της χώρας υποδοχής στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

Θα θέτετε τους στόχους και θα συμβάλλετε στην επίτευξή τους, καταρτίζοντας το πρόγραμμα εργασιών της Διεύθυνσης και διασφαλίζοντας την κατάλληλη παρακολούθηση της υλοποίησής του.

Περιστασιακά απαιτούνται αποστολές στο εξωτερικό, συνήθως εντός της ΕΕ (π.χ. στο Λουξεμβούργο ή το Στρασβούργο).

Τι αναζητούμε

-Αναζητούμε στέλεχος με ικανότητα να ηγείται και να κινητοποιεί μεγάλη ομάδα πολλαπλών ειδικοτήτων, που να διαθέτει γνώσεις και πείρα σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης και να γνωρίζει τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου.

-Η γνώση και η πείρα στον τομέα της διαχείρισης κτιρίων και γραφείων θα αποτελέσει πλεονέκτημα. Μολονότι δεν είναι απαραίτητη η κατανόηση των κανόνων και διαδικασιών του προϋπολογισμού και/ή των δημοσιονομικών κανόνων και διαδικασιών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και των αρχών που διέπουν την ανάθεση και τη διαχείριση συμβάσεων στον δημόσιο τομέα της ΕΕ, ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να αναπτύξει την κατανόηση στον τομέα αυτό.

-Η καλή κατανόηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

-Αναμένεται από όλα τα στελέχη της ΓΓΣ να συμβουλεύουν την ιεραρχία τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να διοικούν το προσωπικό τους, να διαχειρίζονται τους οικονομικούς πόρους τους και να εκπροσωπούν τη ΓΓΣ. Τα παραπάνω προσόντα περιγράφονται στο οριζόντιο προφίλ των στελεχών της ΓΓΣ (βλ. Παράρτημα Ι).

-Επιπλέον, το πρόσωπο που θα καταλάβει τη θέση θα πρέπει να διαθέτει:

 • ικανότητα στρατηγικής σκέψης και σχεδιασμού, πρόβλεψης και εντοπισμού πιθανών προβλημάτων και διατύπωσης προτάσεων για εφικτές λύσεις και συμβιβασμούς,
 • άριστες ικανότητες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας,
 • ικανότητα διατήρησης καλών εργασιακών σχέσεων με μια σειρά από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές και διπλωματικότητα,
 • ηγετικά προσόντα και ικανότητα να προάγει το ισχυρό ομαδικό πνεύμα, να παρέχει κατευθύνσεις και κίνητρα και να αναθέτει αρμοδιότητες στο προσωπικό σε ένα πολυπολιτισμικό και ποικιλόμορφο περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του προσωπικού,
 • ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης της συνολικής εργασίας της Διεύθυνσης, ώστε να τηρούνται οι κρίσιμες προθεσμίες και να διασφαλίζονται η δίκαιη κατανομή του φόρτου εργασίας στους κόλπους της ομάδας και ο σχεδιασμός των αντικαταστάσεων, καθώς και ικανότητα διαχείρισης των αλλαγών και στήριξης του προσωπικού κατά τη διάρκειά τους,
 • ικανότητα επίτευξης κοινών συμφωνιών ή στόχων με την παροχή στοχευμένων συμβουλών στα ενδιαφερόμενα μέρη και με την αποτελεσματική και εποικοδομητική διευκόλυνση των συζητήσεων.

Δεδομένου ότι η ΓΓΣ εφαρμόζει πολιτική κινητικότητας των στελεχών της, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν ευρεία εμπειρία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι και ικανοί να εργαστούν σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας κατά τη σταδιοδρομία τους στη ΓΓΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Τα άτομα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις κατά την υποβολή της αίτησης:

α)Γενικοί όροι

 • να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,
 • να έχουν εκπληρώσει τις τυχόν νομικώς ορισθείσες στρατολογικές υποχρεώσεις τους.

β)Ειδικοί όροι

 • να κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο (1),
 • να διαθέτουν σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη σε πραγματικά διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα. Προϋπηρεσία τριών ετών σε θέση με σημαντικές συντονιστικές ευθύνες ισοδυναμεί με την απαιτούμενη διοικητική πείρα,

δεδομένου ότι η αγγλική και η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για την επικοινωνία εντός της ΓΓΣ και με τα άλλα θεσμικά όργανα, απαιτείται άριστη γνώση μίας από τις δύο γλώσσες και καλή γνώση της άλλης γλώσσας. Η γνώση άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

ΣΗΜ.:

(1)

Η θέση απαιτεί εξουσιοδότηση ασφαλείας για πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα (επίπεδο EU SECRET). Τα άτομα που υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση πρέπει να είναι διατεθειμένα να υποβληθούν σε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ (2) του Συμβουλίου. Ο διορισμός στη θέση ενεργοποιείται μόνον εφόσον το άτομο που θα επιλεγεί διαθέτει έγκυρη εξουσιοδότηση ασφαλείας. Στους υποψηφίους χωρίς εξουσιοδότηση ασφαλείας προσφέρεται σύμβαση ορισμένου χρόνου έως ότου ληφθούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξουσιοδότησης ασφαλείας.

(2)

Ο επιτυχών υποψήφιος πρέπει να είναι διατεθειμένος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών της ΓΓΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή του επιτυχόντος υποψηφίου η Διορίζουσα Αρχή επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή επιλογής. Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής επικουρείται από κέντρο αξιολόγησης, αποτελούμενο από εξωτερικούς συμβούλους προσλήψεων. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από το κέντρο αξιολόγησης για παρόμοιες θέσεις παύουν να ισχύουν δύο έτη μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης των σχετικών ασκήσεων ή με τη λήξη της σύμβασης-πλαισίου μεταξύ της ΓΓΣ και του εν λόγω κέντρου αξιολόγησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι η προγενέστερη.

Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής αρχικά θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τα προσόντα, την πείρα και το ενδιαφέρον όλων των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση, βάσει των αιτήσεών τους. Βάσει αυτής της συγκριτικής αξιολόγησης, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα καταρτίσει έναν πρώτο κατάλογο με τους καταλληλότερους κατά την άποψή της υποψηφίους, οι οποίοι και θα κληθούν σε πρώτη συνέντευξη. Επειδή αυτή η πρώτη επιλογή βασίζεται σε συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της θέσης δεν εγγυάται πρόσκληση σε πρώτη συνέντευξη. Μεταξύ των υποψηφίων που θα κληθούν στη συνέντευξη, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα προεπιλέξει τους υποψηφίους που θα περάσουν από το κέντρο αξιολόγησης και από δεύτερη συνέντευξη με τη συμβουλευτική επιτροπή επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ