Συμμετοχή πολιτών και Μέλη Συμβουλίου σε Κρίσιμες Συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο

Συμμετοχή πολιτών
Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας – Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, 19:00

Η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, στις 19:00. Πρόκειται για μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην οδό Λ. Περικλέους 55. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν είναι οι παρακάτω:

1ο ΘΕΜΑ:         Εργολαβικές συμβάσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με ιδιώτες-ιδιωτικά συνεργεία, για ανάθεση κοπής, ανανέωσης κόμης ή/και κλαδέματος δέντρων – υψηλόκορμων και μη – κατά την τελευταία τριετία.

Με υποερωτήματα:

 • Ποιες ήταν, πότε συνήφθησαν, ποια η διάρκειά τους, με ποιους αντισυμβαλλομένους και ποια η κατά περίπτωση γνωμοδοτική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας / Διεύθυνσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού προς την πολιτική ηγεσία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Δήμαρχο, Αρμόδιους Αντιδημάρχους), για την αναγκαιότητα και τον σκοπό των ως άνω συμβάσεων;
 • Ποιες από τις ως άνω εργολαβικές συμβάσεις βρίσκονταν εν ισχύ μέχρι και την 27η Ιουνίου 2024;
 • Πόσα υψηλόκορμα και πόσα μη υψηλόκορμα δέντρα κόπηκαν, έγινε ανανέωση κόμης τους ή/και κλαδεύτηκαν με ίδια μέσα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (προσωπικό / μέσα) / αυτεπιστασία, κατά την τελευταία διετία;
 • Πόσα υψηλόκορμα και πόσα μη υψηλόκορμα δέντρα κόπηκαν, έγινε ανανέωση κόμης τους ή/και κλαδεύτηκαν δυνάμει των ως άνω εν ισχύ εργολαβικών συμβάσεων κατά την τελευταία διετία;
 • Ποια η διαδικασία γνωμοδότησης αρμοδίως, για την κοπή, κλάδεμα ή/και ανανέωση κόμης δέντρων – υψηλόκορμων και μη -, ώστε η ανάλογη εργασία να γίνει κατά περίπτωση με ίδια μέσα και προσωπικό του Δήμου (αυτεπιστασία) ή από εργολάβο, δυνάμει εν ισχύ σύμβασης; Τηρείται αρχείο κατά περίπτωση γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού;

(Επικεφαλής Απόστολος Καρανικόλας)

2ο ΘΕΜΑ:         Έκθεση πεπραγμένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για το έτος 2023. Επισημάνσεις και παρατηρήσεις της ως άνω Διεύθυνσης προς τον Δήμαρχο, αρμοδίους Αντιδημάρχους και Γενικό Γραμματέα, με ημερομηνία σύνταξης 13.02.2024.

(Επικεφαλής Απόστολος Καρανικόλας)

 3ο ΘΕΜΑ         Μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, με τα συγκεκριμένα υποερωτήματα:

 • Με ποια σύμβαση ή άλλη διαδικασία έχετε εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει εργαζόμενους σε επικίνδυνες εργασίες και ειδικότερα στο κλάδεμα υψηλών δέντρων που μάλιστα έχει τριετή ισχύ και θέλει συνεχή ανανέωση.

:              • Πότε πήρατε μέτρα για την εκπαίδευση της επιτροπή ασφαλείας και υγείας που έχουν εκλέξει οι εργαζόμενοι και αν την έχετε απαλλάξει από αλλά καθήκοντα για να ασκήσει τον ρόλο της.

 • Ποια τα μέτρα ασφαλείας που έχετε πάρει σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων.

(Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Ρεμούνδος)

4ο ΘΕΜΑ          Πρωτόκολλα εκτέλεσης εργασιών και ασφαλείας, εκτιμήσεις / εκθέσεις επαγγελματικού κινδύνου:              στις      εξωτερικές      εργασίες.         Καθαριότητας και         εργασίες               κατασκευών   (ηλεκτρολογικές, κατασκευαστικές, υδραυλικές).

(Επικεφαλής Αντώνιος Ρεκλείτης)

5ο ΘΕΜΑ          Ενημέρωση για την έκθεση επαγγελματικού κινδύνου που έχει συντάξει ο Τεχνικός Ασφαλείας του :            Δήμου Παπάγου – Χολαργού, αναφορικά με εργασίες κοπών/κλαδεμάτων δέντρων.

(Επικεφαλής Μαρία Σιώτου)

6ο ΘΕΜΑ          Ενημέρωση για το εργατικό δυστύχημα εν ώρα υπηρεσίας, που προκάλεσε το θάνατο στον εργαζόμενο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Ν. Παυλόπουλου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε.

(Δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου)

7ο ΘΕΜΑ          Ποια είναι τα μέτρα στήριξης για την οικογένεια του θανόντα που σκέφτεται να αναλάβει η :   Δημοτική διοίκηση;

(Δημοτική Σύμβουλος Γεωργία Ζώη)

Τακτική Συνεδρίαση – Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024, 18:00

Η δεύτερη συνεδρίαση είναι η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024, στις 18:00. Όπως και η προηγούμενη, αυτή η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης στην ίδια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση του υπ’ αριθ. 9065/16-04-2024 αιτήματος δημοτών και κατοίκων, σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Τοπικό Πολεοδομικό.
i.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
ii.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους
iii.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους
 2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων.
 3. Καθορισμός προστίμων και διαδικασία χρέωσης κόστους επισκευών του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων.
 4. Καθορισμός τελών, δικαιωμάτων χρήσης και αντιτίμου των παρεχόμενων αθλητικών υπηρεσιών και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, για την περίοδο 2024-2025.
 5. Καθορισμός τελών, δικαιωμάτων χρήσης και αντιτίμου των παρεχόμενων επιμορφωτικών / πολιτιστικών υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2024-2025 και χρήσης της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου Παπάγου (ΠΟΚΕΠΑ) μέχρι 12.2024.
 6. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κυλικείου στο Κοιμητήριο Παπάγου.
 7. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Θουκυδίδου 3 και Ξανθίππου, στην Κοινότητα Χολαργού.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης χώρου για τη λειτουργία γηπέδου Beach Volley, που βρίσκεται στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας.
iv.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 1. Καθορισμός δαπάνης αυτεπάγγελτου καθαρισμού οικοπέδων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1β της υπ’ αριθ. 21837 Απόφασης του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας.
 2. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
 • Κοινότητα Παπάγου

α. Χειμάρας 54,

β. Παναγιώτου 53.

 • Κοινότητα Χολαργού

α. Σαρανταπόρου 88, β. Αγ. Ι. Θεολόγου 3,

γ. Πλ. Εθνικής Αντίστασης, δ. Αρκαδίου 20.