Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής προσλαμβάνει 9 άτομα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττική» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067518, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες ως εξής:

Ένα (1) Στέλεχος ΠΕ, Συντονιστής Πράξης (Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου)

Οχτώ (8) Στελέχη ΠΕ/ΤΕ, Επιστημονικό Προσωπικό, Πληροφορικής / 1 ανά Περιφερειακή Ενότητα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κα Αγγελική Γαλιατσάτου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2063 629), με την σήμανση: Για την υπ. αριθμ. 6859/11-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό ……. στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττική» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067518 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020».

Δείτε την   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ